selenia2

41 tekstów – auto­rem jest se­lenia2.

Przy­jaźń to wyższy po­ziom miłości. 

myśl • 25 czerwca 2012, 20:53

Miłość jest wte­dy, kiedy pot­ra­fisz po­wie­dzieć o dru­giej oso­bie coś więcej niż wszys­cy wiedzą. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 stycznia 2011, 20:14

Ludzie uwiel­biają czy­tać cudze myśli,
a później je cytować.
Dlaczego?
Sa­ma nie wiem...
Może sa­mi ich nie miewają,
Więc "pod­pro­wadzają" je innym. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 7 grudnia 2010, 16:57

To do "Was"

Tak, wy, sza­now­ni hi­pok­ry­ci i ludożercy,
nieświado­mi oraz w pełni świado­mi swe­go postępo­wania egoiści,
wy­korzys­tujący i obrażający,
nękający i dokuczający
fi­zycznie jak i psychicznie,
przew­rotni i niezdecydowani,
dob­rzy i źli na siłę,
znudze­ni samarytanie,
wam­pi­ry psychiczno-energetyczne,
pa­sożyt­nicze 'ofiary' nies­pra­wied­li­wości i ludzi...
[i długo bym tu jeszcze mogła wy­mieniać roz­maite od­miany tych przypadłości]
Ogar­nijcie się, bar­dzo proszę.
Bo jes­teście żałośni.
Z po­ważaniem, oraz (chcąc nie chcąc) politowaniem:
Autorka 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 grudnia 2010, 15:18

Życie jest po to, by ludzie mieli co mar­no­wać, żeby trud­niej było dos­tać się do "nieba". 

myśl
zebrała 23 fiszki • 3 listopada 2010, 13:58

Cza­sami le­piej jest mil­czeć i spra­wiać wrażenie idioty,
niż się odez­wać i roz­wiać wszel­kie wątpliwości... 

myśl
zebrała 52 fiszki • 25 września 2010, 13:28

"Ład­ne" dziew­czy­ny są prze­kona­ne o swo­jej urodzie, in­te­ligen­cji etc.
Nap­rawdę ład­ne dziew­czy­ny uważają, że lus­tro kłamie 

myśl
zebrała 26 fiszek • 9 września 2010, 17:07

Na­wet na naj­gor­szym bag­nie może zak­witnąć róża. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 25 sierpnia 2010, 09:22

Szczęście?
Naj­piękniej­sza względność świata. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 29 lipca 2010, 21:41

Pragnienia.

W pew­nym mieście żyła so­bie dziew­czy­na imieniem Mar­ta. Nie była ani piękna, ani brzyd­ka. Ta­ka so­bie zwyczaj­na. Jed­nym czym się wyróżniała było jej za­miłowa­nie do czer­wo­nego ko­loru. Miała czar­ne włosy, więc bardzo [...] — czytaj całość

opowiadanie • 14 lipca 2010, 13:32

selenia2

Nie poddaj się, bierz życie jakim jest i pomyśl, że na drugie nie masz szans...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

selenia2

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność